Informace

Informaci a formuláře k poplatku z pobytu

Informace k místnímu poplatku z pobytu

Poplatek je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou obce Opařany č. 01/2021 , o místním poplatku z pobytu.

Místní poplatek z pobytu se vztahuje na úplatný pobyt osoby, která není v obci hlášena k trvalému pobytu, pokud tento pobyt trvá nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Poplatníkem je fyzická osoba, která na území obce pobývá, pokud není od poplatku osvobozena – čl. 8 vyhlášky.

Plátcem poplatku je osoba, která poskytuje ubytování.  

• Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.        

• plátce je povinen podat správci poplatku, tj. obecnímu úřadu, ohlášení a to nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu – formulář.

• plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu ubytovaných

Sazba poplatku je 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Splatnost poplatku je nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku. S platbou poplatku předloží plátce výkaz poplatku z pobytu.

Nebude-li poplatek plátcem odveden včas nebo ve správné výši, vyměří mu poplatek z pobytu správce poplatku platebním výměrem. Včas neodvedené poplatky mohou být zvýšeny až na trojnásobek.

Za nesplnění přihlašovací povinnosti může být uložena plátci poplatku pokuta dle § 247a odst. 1 písm. a) daňového řádu až do výše 500 tisíc korun.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vykaz-k-poplatku-z-pobytu.pdf 484 Kb
vykaz-k-poplatku-z-pobytu.docx 18.1 Kb
ohlaseni-ubytovatele.pdf 394.7 Kb