Informace

Místní poplatky pro rok 2023

Místní poplatky pro rok 2023

 

Způsoby úhrady:

Poplatek je splatný bez vyměření. Poštovní poukázky nejsou do schránek zasílány! 

Bezhotovostní převod na účet obce

číslo účtu: 3129301/0100, VS:  číslo popisné

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení, bydliště a druh poplatku (odpady, pes, zahrádka apod.) a kalendářní rok, dle uvedeného vzoru - Eda NOVÁK,  Hodušín 25, pes 2022

V hotovosti či bezhotovostním platebním stykem (platební kartou)

Pokladna obecního úřadu – kancelář v přízemí – v úředních hodinách

Kontaktní osoba:

Mgr. Marta Diartová

Tel. 602 232 980

matrika@ou.oparany.cz

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad

Poplatek je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou obce Opařany č. 3/2021 , o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatníkem je

• fyzická osoba přihlášená v obci nebo

• vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Je-li osoba přihlášená v obci vlastníkem další nemovitosti na území obce, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, je tato osoba povinna hradit poplatek i za tuto další nemovitost.

Poplatník je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 20 dní ode dne, kdy mu tato povinnost vznikla.  Ve stejné lhůtě má povinnost ohlásit změnu údajů v ohlášení i zánik této povinnosti.

Sazba poplatku je 660 Kč na osobu/objekt.

Splatnost poplatku je jednorázově, nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Osvobození a úlevy od poplatku – čl. 7 vyhlášky.

Informace k místnímu poplatku ze psů

Poplatek je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou obce Opařany č. 2/2020 , o místním poplatku ze psů.

Poplatníkem je držitel psa, kterým je osoba přihlášená nebo má sídlo na území ČR.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatník je povinen oznámit do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího tří měsíců. Ve stejné lhůtě má povinnost psa i odhlásit. Povinnost ohlásit psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Sazba poplatku:

- za jednoho psa                                                                                                  50 Kč

- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                             75 Kč

- za jednoho psa chovaného v bytovém domě                                                  120 Kč

-  za druhého a každého dalšího psa                                                                 180 Kč

- za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                                       50 Kč

-  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele staršího 65 let                      75 Kč

Sazba je stanovena bez ohledu na to, kde je pes chován.

Splatnost poplatku je nejpozději  31. 3. příslušného kalendářního roku.

Osvobozena od poplatku je osoba nevidomá; osoba, která je považována za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby; osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P; osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob; osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 

 

Informace k místnímu poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce Opařany č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

 

Informace k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Opařany č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Informace k místnímu poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška obce Opařany č. 5/2020, o místním poplatku ze vstupného

Podrobnosti na webu obce.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-kmistnim-poplatkum-opa-2023.pdf 557.5 Kb