Poplatky

Poplatky

Způsoby úhrady:

V hotovosti či bezhotovostním platebním stykem (platební kartou)
Pokladna obecního úřadu – kancelář v přízemí – v úředních hodinách

Bezhotovostní převod na účet obce

číslo účtu: 3129301/0100, VS:  číslo popisné
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení, bydliště a druh poplatku (odpady, pes, zahrádka apod.) a kalendářní rok, dle uvedeného vzoru - Eda NOVÁK,  Hodušín 25, pes 2022

 

Poplatek je splatný bez vyměření. Poštovní poukázky nejsou do schránek zasílány! 

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Marta Diartová
Tel. 602 232 980
matrika@ou.oparany.cz


 

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad

Poplatek je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou obce Opařany č. 1/2023 , o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. https://www.ou.oparany.cz/www/obecoparany/fs/ozv-obce-oparany-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi.pdf

Poplatníkem je:
• fyzická osoba přihlášená v obci nebo
• vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Je-li osoba přihlášená v obci vlastníkem další nemovitosti na území obce, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, je tato osoba povinna hradit poplatek i za tuto další nemovitost.

Poplatník je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 20 dní ode dne, kdy mu tato povinnost vznikla.  Ve stejné lhůtě má povinnost ohlásit změnu údajů v ohlášení i zánik této povinnosti.

Sazba poplatku je 840 Kč na osobu/objekt.
Splatnost poplatku je jednorázově, nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy od poplatku – čl. 6 vyhlášky.


 

Informace k místnímu poplatku ze psů

Poplatek je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou obce Opařany č. 2/2023, o místním poplatku ze psů. https://www.ou.oparany.cz/www/obecoparany/fs/ozv-obce-oparany-o-mistnim-poplatku-ze-psu.pdf


Poplatníkem je držitel psa, kterým je osoba přihlášená nebo má sídlo na území ČR.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatník je povinen oznámit do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího tří měsíců. Ve stejné lhůtě má povinnost psa i odhlásit. Povinnost ohlásit psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Sazba poplatku:

- za jednoho psa                                                                                                    120 Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                       180 Kč
- za jednoho psa chovaného v bytovém domě                                             240 Kč
-  za druhého a každého dalšího psa                                                               360 Kč
- za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                               120 Kč
-  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele staršího 65 let           180 Kč
U držitele staršího 65 let je sazba jstanovena bez ohledu na to, kde je pes chován.

Splatnost poplatku je nejpozději  30 6. příslušného kalendářního roku.

Osvobozena od poplatku je osoba nevidomá; osoba, která je považována za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby; osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P; osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob; osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 


 

Informace a formuláře k poplatku z pobytu

Poplatek je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou obce Opařany č. 01/2021 , o místním poplatku z pobytu. https://www.ou.oparany.cz/www/obecoparany/fs/ozv-01-2021-o-mistnim-poplatku-z-pobytu-od-1.3.2021.pdf

Místní poplatek z pobytu se vztahuje na úplatný pobyt osoby, která není v obci hlášena k trvalému pobytu, pokud tento pobyt trvá nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Poplatníkem je fyzická osoba, která na území obce pobývá, pokud není od poplatku osvobozena – čl. 8 vyhlášky.

Plátcem poplatku je osoba, která poskytuje ubytování.  

• Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
• Plátce je povinen podat správci poplatku, tj. obecnímu úřadu, ohlášení a to nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu – formulář.
• Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu ubytovaných

Sazba poplatku je 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Splatnost poplatku je nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku. S platbou poplatku předloží plátce výkaz poplatku z pobytu.

Nebude-li poplatek plátcem odveden včas nebo ve správné výši, vyměří mu poplatek z pobytu správce poplatku platebním výměrem. Včas neodvedené poplatky mohou být zvýšeny až na trojnásobek.
Za nesplnění přihlašovací povinnosti může být uložena plátci poplatku pokuta dle § 247a odst. 1 písm. a) daňového řádu až do výše 500 tisíc korun.


Ceník služeb obce Opařany

platný od 3.7.2024

 

SLUŽBA

 

Sazba v Kč vč. DPH

 

 

Kopírování/tisk černobíle A4

 

jednostranně

 

2,00

 

oboustranně

 

4,00

 

 

Kopírování/tisk černobíle A3

 

jednostranně

 

4,00

 

oboustranně

 

8,00

 

 

Kopírování/tisk barevně A4

 

jednostranně

 

        5,00

 

oboustranně

 

10,00

 

 

Kopírování/tisk barevně A3

 

jednostranně

 

10,00

 

oboustranně

 

20,00

 

 

Skenování listiny

 

jednostranně

 

1,50

 

oboustranně

 

3,00

 

Laminování A4

 

 

 

10,00

 

 

Hlášení rozhlasem

 

pro komerční účely

 

50,00

 

 

ostatní

 

0,00

 

 

Info na tel. 381 287 028, e-mail:matrika@ou.oparany.cz, popř. referent@ou.oparany.cz