Volby do Evropského parlamentu 2024

Volby do Evropského parlamentu 2024

 

Dne 26. 1. 2024 vyhlásil Prezident republiky svým rozhodnutím zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb., volby do Evropského parlamentu v České republice.

Volby se budou konat v tomto termínu:
v pátek 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volby jsou jednokolové a lze volit na voličský průkaz.

O vydání voličského průkazu můžete žádat:

  1. Do 31. 5. 2024 do 16,00 – v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva);
  2. Do 31. 5. 2024 do 16,00 - v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo Portálu občana;
  3. Do 5. 6. 2024 osobně na ohlašovně trvalého pobytu – Obecní úřad Opařany, Opařany č.p. 30 – kancelář matriky (přízemí)

Voličský průkaz bude voliči předán nejdříve 23. 5. 2024.

Žádost o voličský průkazhttps://www.ou.oparany.cz/www/obecoparany/fs/zadost-o-volicsky-prukaz.pdf

Plná moc k převzetí voličského průkazuhttps://www.ou.oparany.cz/www/obecoparany/fs/plna-moc-k-prevzeti-volicskeho-prukazu925506574.pdf

Právní úprava - Volby do Evropského parlamentu 2024 - Volby (mvcr.cz)
Aktuální informace pro voliče - Volby do Evropského parlamentu 2024 - Volby (mvcr.cz)


 

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024

Volič, který po 28. dubnu 2024 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

§ obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hodin dne 5. června 2024 nebo

§ ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

 

Vzor žádosti o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra k volbám do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu 2024 - Volby (mvcr.cz)

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/městského obvodu.

---------------------------------------------------------

Pozn.:

Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič
požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU,
je veden ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí,
požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiné obci z důvodu, že je ve věznici, nemocnici nebo podobném zařízení,
požádal o vydání voličského průkazu a ten mu byl vydán.