Informace pro podnikatele

Informace k nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

 

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění je každý původce odpadu povinen nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a je povinen dle § 15 odst. 2 tohoto zákona:

• zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností
• prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který produkuje v souladu s § 13 odst. 1 písm. e)
• v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem

Každý podnikatel má tedy povinnost si zajistit likvidaci komunálního odpadu. Podle nového zákona o odpadech tak může učinit dvěma způsoby:

•na základě smlouvy s oprávněnou osobou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu (vlastní externí dodavatel odpadové služby). V tomto případě pak podnikatel veškerý odpad odkládá přímo u tohoto dodavatele.
prostřednictvím obecního systému nakládání s komunálním odpadem a to na základě smlouvy s obcí. V tomto případě pak podnikatel využívá svozovou službu v obci a tříděný odpad odkládá do příslušných kontejnerů k tomu určených. Tuto možnost upravuje obecně závazná vyhláška obce Opařany č. 02/2021.

Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví paušální částkou na základě ceníku uvedeného na webových stránkách obce Opařany.

Úhrada se vybírá jednorázově jednou ročně v pokladně OÚ Opařany nebo bezhotovostním převodem na účet obce.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-zapojeni-podnikatele-do-obecniho-systemu-odpadoveho-hospodarstvi.doc 166.9 Kb
cenik-pro-podnikatele.pdf 81.6 Kb
vzor-smlouvy-o-zapojeni-podnikatele-do-obecniho-systemu-odpadoveho-hospodarstvi.pdf 190.7 Kb